Center of Documentation of Social Movements and Party of the Karachaevo-Cherkess Republic

Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh dvizhenii i partii Karachaevo-Cherkesskoi Respubliki

Центр документации общественных движений и партий Карачаево-Черкесской Республики

Postal address:

pr. Lenina, 54a

369000, Cherkessk,

Russia, Karachaevo-Cherkess Republic

Read the rest of this page »

State Archive of the Karachaevo-Cherkess Republic

Gosudarstvennyi arkhiv Karachaevo-Cherkesskoi Respubliki (GAKChR)

Государственный архив Карачаево-Черкеской Республики

Postal address:

ul. Pervomaiskaya, 24

369000, Cherkessk,

Russia, Karachaevo-Cherkess Republic

Read the rest of this page »

Administration for Archival Affairs of the Karachaevo-Cherkess Republic

Upravlenie Karachaevo-Cherkesskoi Respubliki po delam arkhivov

Управление Карачаево-Черкесской Республики по делам архивов

Postal address:

ul. Pervomaiskaya, 24

369000, Cherkessk,

Russia, Karachaevo-Cherkess Republic

Read the rest of this page »

Page 1 of 11