Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh dvizhenii i partii Karachaevo-Cherkesskoi Respubliki

Центр документации общественных движений и партий Карачаево-Черкесской Республики

Postal address:

pr. Lenina, 54a

369000, Cherkessk,

Russia, Karachaevo-Cherkess Republic

Tel.: (878-22) 5-58-89

Leave a Reply